Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Vignetzwitserland.be

Wij adviseren je deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst tussen jou en ons. Jij wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als de Klant. We kiezen gemakshalve voor de mannelijke vorm, maar bedoelen daar waar “hij” staat uiteraard ook “zij”.

Artikel 1.          Definities

 1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide begrippen steeds de hierna volgende betekenis:
 • Algemene Voorwaarden
 • deze algemene voorwaarden van Vignetzwitserland.be;
 • Inloggegevens
 • de combinatie van de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Klant voor het plaatsen van een bestelling op de Website;
 • Klant
 • de natuurlijke en/of rechtspersoon die op de Website een bestelling plaatst;
 • be
 • de vennootschap onder firma Vignetzwitserland.be, gevestigd en kantoorhoudende te (3817 CH) Amersfoort aan Arnhemseweg 2-I;
 • Overeenkomst
 • de overeenkomst tussen Klant en Vignetzwitserland.be die via de Website wordt gesloten op grond waarvan de Klant het Product bij Vignetzwitserland.be koopt;
 • Product
 • een product dat op de Website aangeboden wordt door Vignetzwitserland.be
 • Privacy Statement
 • de privacyverklaring van Vignetzwitserland.be, die te vinden is op de Website;
 • Website
 • de website van Vignetzwitserland.be, waarop het Product wordt aangeboden;

Artikel 2.          Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Vignetzwitserland.be op de Website, het gebruik van de Website en op elke via de Website tot stand gekomen Overeenkomst.
 2. be kan deze Algemene Voorwaarden altijd wijzigen en/of aanvullen. Wijzigingen gelden niet voor reeds gesloten Overeenkomsten. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn op de Website te vinden. Indien Klant niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden kan Klant het Product niet meer bestellen.
 3. Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van Klant zijn niet van toepassing op de Overeenkomst. Vignetzwitserland.be wijst deze uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 3.          Aanbod en totstandkoming Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door het doorlopen van het bestelproces met als onderdeel de acceptatie van de Algemene Voorwaarden.
 2. Een aanbod op de Website is altijd vrijblijvend en kan door Vignetzwitserland.be nog onverwijld na een bestelling worden herroepen.
 3. be is niet gebonden aan kennelijke fouten en verschrijvingen in het aanbod op de Website.

Artikel 4.          Gebruik en beschikbaarheid van de Website

 1. be garandeert niet dat informatie op de Website altijd correct, actueel of volledig is.
 2. Tijdens het bestelproces kan de Klant Inloggegevens opgeven. Wanneer de Klant Inloggegevens opgeeft, staat hij er tegenover Vignetzwitserland.be voor in en is hij er zelf verantwoordelijk voor dat i) de informatie die hij bij het aanmaken van zijn Inloggegevens verstrekt correct, volledig en actueel is.
 3. De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik dat met zijn Inloggegevens wordt gemaakt.
 4. Zodra de Klant weet of reden heeft te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet de Klant Vignetzwitserland.be daarvan op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de Inloggegevens.
 5. be behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of de Inloggegevens van de Klant te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de Website.

Artikel 5.          Prijs en betaling

 1. De vermelde prijs van het Product is geldig op het moment dat deze op de Website wordt weergegeven.
 2. BTW is inbegrepen in de vermelde totaalprijs. Op de Website zal melding worden gemaakt van eventuele bijkomende kosten, zoals verzend- en betalingskosten.
 3. De Website vermeldt de betalingsmogelijkheden. Wanneer de Klant voor een wijze van betaling na levering kiest, is de betalingstermijn afhankelijk van de gekozen betalingswijze, zoals aangegeven op de Website. De betalingstermijn geldt als fatale termijn.
 4. Als de Klant niet tijdig betaalt of Vignetzwitserland.be niet in staat is het verschuldigde bedrag middels het door Klant gekozen betaalmiddel voor het einde van de betaaltermijn te incasseren, is Klant in verzuim, ongeacht of Vignetzwitserland.be een nadere aanmaning stuurt.
 5. Indien Klant in verzuim is ten aanzien van zijn betalingsverplichting, kan Leverancier de vordering uit handen geven. In dat geval komen door Vignetzwitserland.be gemaakte kosten voor rekening van Klant, in overeenstemming met de staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK)

Artikel 6.          Levering

 1. Op de Website en/of in het bestelproces opgegeven levertermijnen zijn indicatief en gelden niet als een fatale termijn.

Artikel 7.          Privacy

 1. Bij het bezoeken van de Website, bij het plaatsen van een bestelling en bij het opgeven van Inloggegevens worden (persoons)gegevens aan Vignetzwitserland.be verstrekt. Deze (persoons)gegevens zullen conform de Privacy Statement van Vignetzwitserland.be en de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt.

Artikel 8.          Uitsluiting en herroepingsrecht

 1. De wettelijke afkoelingsperiode voor online aankopen geldt niet bij een dienst waarbij de ondernemer, in dit geval Vignetzwitserland.be met instemming van de consument is begonnen voor de afkoelingsperiode is verstreken. Vignetzwitserland.be begint direct na ontvangst van uw bestelling met het verzenden van uw vignet. Ook wordt direct gestart met voorbereidende werkzaamheden. De aanvraag van een vignet is persoonsgebonden en kan dus niet worden geannulleerd. U heeft nooit en te nimmer recht op de afkoelingsperiode, herroeping of bedenktijd. Door gebruik te maken van de service en het doen van een bestelling gaat u hier onvoorwaardelijk mee akkoord.
 2. Als de Klant voor een andere wijze van verzending dan de standaard verzendwijze heeft gekozen, worden slechts de kosten voor de standaardverzending door Vignetzwitserland.be terugbetaald.
 3. Klachten over het Product kunt u sturen naar info@vignetzwitserland.be. Vignetzwitserland.be zal binnen redelijke termijn inhoudelijk reageren op de klacht.

Artikel 9.          Conformiteit

 1. Indien een Product niet voldoet aan de Overeenkomst, zal Vignetzwitserland.be kosteloos en binnen een redelijke termijn naar keuze van Vignetzwitserland.be het Product herstellen of, bij het ontbreken van een Product of onderdelen daarvan, alsnog leveren. Als herstel niet mogelijk is of niet van Vignetzwitserland.be gevergd kan worden, zal Vignetzwitserland.be het Product vervangen.
 2. Indien Vignetzwitserland.be niet binnen een redelijke termijn het Product heeft hersteld is Klant bevoegd zich voor herstel tot een andere partij te wenden. Vignetzwitserland.be zal de redelijke kosten die deze derde partij ten aanzien van het herstel heeft gemaakt, vergoeden.
 3. Een beroep op het niet voldoen van het Product aan de Overeenkomst is niet mogelijk wanneer de Klant bij het sluiten van de Overeenkomst reeds bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met het gebrek, of wanneer de aard van het gekochte Product of de aard van het gebrek zich hiertegen verzet.

Artikel 10.          Aansprakelijkheid

 1. be is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, zoals winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen, evenals verlies van goodwill of goede naam of reputatie.
 2. Voor zover Vignetzwitserland.be aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de prijs van het Product.
 3. De Site en al haar personeel en eigenaren is nooit en te nimmer aansprakelijk te houden voor schade, verlies of extra kosten in welke vorm dan ook door het onjuist of te laat aanleveren van de documenten door de Klant.  U bent zelf verantwoordelijk voor het correct invullen van de aanvraagformulieren. Wij zijn nooit en te nimmer aansprakelijk voor schade of kosten in welke vorm dan ook welke worden veroorzaakt door het verkeerd invullen van de aanvraagformulieren door u. Ook kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor kosten of schade door een verkeerd geplakt vignet. Ten slotte accepteren wij geen verantwoordelijkheid indien u de visa vignet, beschadigd of niet juist aanlevert bij aankomst op locatie.

 

Artikel 11.          Diversen

 1. Klant mag rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien niet overdragen aan derden.
 2. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

0

Je winkelmand